แบ่งตามประเภทพืชเศรษฐกิจ

ปีเพาะปลูก 2562

จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
อุตรดิตถ์
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กำแพงเพชร
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
อุตรดิตถ์
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กำแพงเพชร
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
อุตรดิตถ์
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กำแพงเพชร
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน

ปีเพาะปลูก 2561

จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน

ปีเพาะปลูก 2560

จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
เนื้อที่ปลูก(ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(กก.)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พิจิตร
กำแพงเพชร
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
อุทัยธานี
พะเยา
เพชรบูรณ์
แพร่
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
น่าน
แม่ฮ่องสอน