จำนวนประชากรปี2554-2564 ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ(หน่วย:คน)(คลิกดูรายละเอียด)