จำนวนประชากรปี2553-2563 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ(หน่วย:คน)(คลิกดูรายละเอียด)

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนครัวเรือน ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แสดงข้อมูลจำนวนเฉลี่ยผลผลิตข้าวนาปรัง(หน่วย:ตัน) 3 ปีล่าสุด(2560-2562) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จำนวนประชากรที่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาตามหน่วยบริการปี พ.ศ.2563 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำแนกตามระดับของสถานพยาบาลปี พ.ศ.2563(หน่วย:คน) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนนักเรียนและครู ทั้งหมด(หน่วย:คน) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
จำนวนนักศึกษาของทั้งหมด 9 จังหวัดภาคเหนือ(จังหวัดที่ตั้งสถาบัน)ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 9 จังหวัดภาคเหนือในปีพ.ศ.2561 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ของ 9จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 (หน่วย : ktoe) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
ผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) ณ ราคาตลาดปัจจุบัน ปีพ.ศ.2560-2561 (หน่วย: "ล้านบาท") ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูลการใช้ที่ดิน 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2560 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้
ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามเพศ รวม 9 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2552 - 2562 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนนักท่องเที่ยว 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2553-2562 ข้อมูลล่าสุด(คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลสถิติโดย กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร