จำนวนประชากรปี2554-2564 ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ(หน่วย:คน)(คลิกดูรายละเอียด)

ที่มาของข้อมูล:สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนครัวเรือน 10 จังหวัด ปีพ.ศ.2563 (กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, ตาก, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย,พิจิตร, ชัยนาม)
ที่มาของข้อมูล : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดงข้อมูลจำนวนเฉลี่ยผลผลิตข้าวนาปรัง(หน่วย:ตัน) ปีล่าสุด(2563) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
จำนวนประชากรที่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาตามหน่วยบริการปี พ.ศ.2563 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำแนกตามระดับของสถานพยาบาลปี พ.ศ.2563(หน่วย:คน) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนนักเรียนและครูทั้งหมด(หน่วย:คน) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
จำนวนนักศึกษาของทั้งหมด 9 จังหวัดภาคเหนือ(จังหวัดที่ตั้งสถาบัน)ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ัดภาคเหนือ ปี 2562 (หน่วย : ktoe) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
ผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) ณ ราคาตลาดปัจจุบัน ปีพ.ศ.2561-2562 (หน่วย: "ล้านบาท") ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลสถิติโดย กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร