จำนวนประชากรปี2554-2564 ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ(หน่วย:คน)(คลิกดูรายละเอียด)

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนครัวเรือน 10 จังหวัด ปีพ.ศ.2563 (กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, ตาก, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย,พิจิตร, ชัยนาม)
ที่มาของข้อมูล : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดงข้อมูลจำนวนเฉลี่ยผลผลิตข้าวนาปรัง(หน่วย:ตัน) ปีล่าสุด(2563) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
จำนวนประชากรที่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาตามหน่วยบริการปี พ.ศ.2563 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำแนกตามระดับของสถานพยาบาลปี พ.ศ.2563(หน่วย:คน) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนนักเรียนและครู ทั้งหมด(หน่วย:คน) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
จำนวนนักศึกษาของทั้งหมด 9 จังหวัดภาคเหนือ(จังหวัดที่ตั้งสถาบัน)ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 9 จังหวัดภาคเหนือในปีพ.ศ.2561 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ของ 9จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 (หน่วย : ktoe) ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
ผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) ณ ราคาตลาดปัจจุบัน ปีพ.ศ.2561-2562 (หน่วย: "ล้านบาท") ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูลการใช้ที่ดิน 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2560 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้
สถานภาพแรงงาน 10 จังหวัด ปีพ.ศ.2563 ข้อมูลล่าสุด (คลิกดูรายละเอียด)

จังหวัด ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน
ชัยนาท 172,022 5,858
อุตรดิตถ์ 207,367 3,190
นครสวรรค์ 520,671 5,939
อุทัยธานี 147,349 958
กำแพงเพชร 406,348 7,870
ตาก 239,739 2,205
สุโขทัย 326,238 7,314
พิษณุโลก 472,299 10,835
พิจิตร 285,919 3,854
เพชรบูรณ์ 461,891 5,758
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนนักท่องเที่ยว 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2553-2562 ข้อมูลล่าสุด(คลิกดูรายละเอียด)
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลสถิติโดย กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร