พันธกิจ(Mission)

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่างครบวงจรด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ให้เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขัน

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผลผลิตข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูป ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาด เป้าหมายสากล
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูป และอุสาหกรรมฐานชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ ผู้ประกอบการ และฝีมือแรงงาน ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้า เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เกษตรสุขภาพ และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้ มาตรฐานสากลและชุมชนมีส่วนร่วม
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทาง เกษตรสมัยใหม่
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล
KPI Mapping
KPI mapping

โครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ด้านการเกษตร
ด้านการท่องเที่ยว