Notice: Undefined index: id in C:\xampp\htdocs\datanorth\sme.php on line 90
SELECT b.name_th as p_name,a.*,c.* FROM sme a , amphures b ,provinces c where a.id_amphures = b.id and b.province_id = c.id and b.province_id like ''

อาหาร อาหาร

ที่มารูปภาพ: https://asl.kpru.ac.th

เครื่องดื่ม เครื่องดื่ม

ที่มารูปภาพ: https://asl.kpru.ac.th

เครื่องใช้ เครื่องใช้

ที่มารูปภาพ: www.jcpr.co.th

ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ที่มารูปภาพ: www.pattraphathai.com

ค้นหาข้อมูลวิสาหกิจชุมชน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ค้นหา
ที่มาของข้อมูล: วิสาหกิจชุมชน

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม