ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

ห้องประชุม211 100
ชั้น2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2

รูปภาพ

M1 ห้องประชุมเทาแสด 40
ชั้น 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3

รูปภาพ

หอประชุมมหาราช HALL 1 1700
ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4

รูปภาพ

หอประชุมมหาราช HALL 2 1000
ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5

รูปภาพ

หอประชุมมหาราช HALL 1-2 3000
ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6

รูปภาพ

M4 ห้องประชุมมหามนตรี 36
ชั้น 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช