ข้อมูลการใช้ที่ดิน 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2560
ที่มาของข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2560-2562
# จังหวัด เนื้อที่จังหวัด รายละเอียด
1 นครสวรรค์ 5,320,279.22
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
5,953,517.73 568,107.32 579,011.37 579,676.12
2 เพชรบูรณ์ 7,712,328.42
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
5,953,517.73 2,436,038.23 2,498,433.18 2,508,262.79
3 พิษณุโลก 6,618,283.87
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
6,618,283.87 2,419,703.80 2,446,304.08 2,467,894.55
4 กำแพงเพชร 5,953,517.73
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
5,953,517.73 1,238,073.55 1,247,273.38 1,248,121.66
5 ตาก 10,814,124.30
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
10,814,124.30 7,793,128.63 7,797,515.53 7,784,533.71
6 สุโขทัย 4,169,171.30
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
4,169,171.30 1,223,254.04 1,232,449.45 1,234,333.08
7 พิจิตร 2,699,361.06
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
2,699,361.06 9,543.91 10,449.91 10,622.52
8 อุตรดิตถ์ 4,941,115.24
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
4,941,115.24 2,759,388.28 2,761,505.74 2,759,385.06
9 อุทัยธานี 4,154,384.44
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2560 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2561 เนื้อที่ป่า(ไร่)ปี2562
4,154,384.44 2,134,356.51 2,136,066.14 2,136,740.87
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายชื่อป่าสงวนและพื้นที่อนุรักษ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ
# จังหวัด พื้นที่(ตร.กม.)ป่าสงวน พื้นที่ (ไร่)ป่าสงวน พื้นที่(ไร่)อนุรักษ์ รายละเอียด
1 นครสวรรค์ 3,726.87 2,329,293.25 14,559.64
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว 168.96 105,600.00
ป่าสงวน-ป่าเขาสนามชัย 17.37 10,856.25
ป่าสงวน-ป่าเขาสูง ป่าเขาลวก ป่าช้างฟุบ 1,616.00 1,010,000.00
ป่าสงวน-ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ 105.28 65,800.00
ป่าสงวน-ป่าเขาหลวง 88.50 55,312.00
ป่าสงวน-ป่าดงยางห้วยพลับ 1.60 1,000.00
ป่าสงวน- ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 1,729.16 1,080,725.00
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสำโรงชัย - 14,559.64
2 เพชรบูรณ์ 6,325.53 3,971,455.00 69,887.99
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู 701.55 438,469.00
ป่าสงวน-ป่าเขาโปลกหล่น 187.01 116,881.00
ป่าสงวน-ป่าโคกซำซาง 83.64 52,275.00
ป่าสงวน-ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ 501.00 313,125.00
ป่าสงวน-ป่าน้ำหนาว 853.00 533,125.00
ป่าสงวน-ป่าลำกงและป่าคลองตะโก 180.72 112,950.00
ป่าสงวน-ป่าลุ่มน้ำป่าสัก 237.58 148,487.00
ป่าสงวน-ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย 378.80 236,750.00
ป่าสงวน- ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง 944.00 590,000.00
ป่าสงวน-ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ 820.88 531,050.00
ป่าสงวน-ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ 820.88 531,050.00
พื้นที่อนุรักษ์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง - 18,483.99
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงคล้อ - ห้วยกะโปะ - 11,955.00
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง - 27,371.06
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่านายม - 2,494.73
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุทธบาทชนแดน - 8,221.60
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังกำแพง - 212.35
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวิเชียร์บุรี - 1,149.26
3 พิษณุโลก 5,083.68 3,177,301.00 69,887.99
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าเขากระยาง 531.20 332,000.00
ป่าสงวน-ป่าดงตีนตก 277.23 173,267.00
ป่าสงวน-ป่าแดงและป่าชาติตระการ 353.20 220,750.00
ป่าสงวน-ป่าน้ำภาคน้อย 78.75 49,219.00
ป่าสงวน-ป่าน้ำภาคฝั่งขวา 447.00 279,375.00
ป่าสงวน-ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย 493.38 308,362.00
ป่าสงวน-ป่าเนินเพิ่ม 750.00 468,750.00
ป่าสงวน-ป่าโป่งแค 48.20 30,125.00
ป่าสงวน-ป่าแม่น้ำเข็ก 27.92 17,450.00
ป่าสงวน-ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา 548.80 343,000.00
ป่าสงวน-ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย 767.00 479,375.00
ป่าสงวน-ป่าสวนเมี่ยง 242.00 151,250.00
ป่าสงวน-ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย 519.00 324,378.00
พื้นที่อนุรักษ์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง - 18,483.99
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงคล้อ - ห้วยกะโปะ - 11,955.00
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง - 27,371.06
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่านายม - 2,494.73
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุทธบาทชนแดน - 8,221.60
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังกำแพง - 212.35
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวิเชียร์บุรี - 1,149.26
4 กำแพงเพชร 4,917.59 3,073,490.75 187,955.79
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย 312.20 195,125.00
ป่าสงวน-ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ 1,242.10 776,312.00
ป่าสงวน-ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก 1,203.13 751,956.00
ป่าสงวน-ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง 1,148.00 717,500.00
ป่าสงวน-ป่าไตรตรึงษ์ 12.66 7,913.00
ป่าสงวน-ป่าแม่ระกา 0.02 10.00
ป่าสงวน-ป่าหนองคล้า และป่าดงฉัตร 801.93 501,206.00
ป่าสงวน-ป่าหนองเสือโฮก และป่าหนองแขม 16.27 10,168.75
ป่าสงวน-ป่าหนองหลวง 181.28 113,300.00
พื้นที่อนุรักษ์-อุทยานแห่งชาติคลองลาน - 7,856.13
พื้นที่อนุรักษ์-อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า - 17,842.55
พื้นที่อนุรักษ์-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ - 13,473.58
พื้นที่อนุรักษ์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง - 86,080.70
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไม้กระทู้ - เขาน้ำอุ่น - 62,702.83
5 ตาก 11,883.38 7,427,362.00 171,487.43
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน 193.00 120,625.00
ป่าสงวน-ป่าท่าสองยาง 2,037.00 1,273,375.00
ป่าสงวน-ป่าประจำรักษ์ 2.08 1,300.00
ป่าสงวน-ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า 280.00 175,000.00
ป่าสงวน-ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง 300.00 187,500.00
ป่าสงวน-ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง 4,584.00 2,865,000.00
ป่าสงวน-ป่าแม่ตื่น 267.00 166,875.00
ป่าสงวน-ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 592.24 370,150.00
ป่าสงวน-ป่าแม่ระมาด 659.98 412,487.00
ป่าสงวน-ป่าแม่ละเมา 567.50 354,687.00
ป่าสงวน-ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง 906.20 566,377.00
ป่าสงวน-ป่าแม่สอด 1,116.40 697,750.00
ป่าสงวน-ป่าลานสาง 104.00 65,000.00
ป่าสงวน-ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจร 1.23 768.00
ป่าสงวน-ป่าสามหมื่น 272.75 170,468.00
พื้นที่อนุรักษ์-อุทยานแห่งชาติน้ำตกพสเจริญ - 6,753.36
พื้นที่อนุรักษ์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง - 24,774.93
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยโตน - 7,248.41
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระเจ้า - 12,724.35
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าสองยาง - 9,014.45
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าปิตุ๊โกร - 54,613.93
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ท้อห้วยตาก - 56,358.00
6 สุโขทัย 2,769.56 1,730,974.25 37,675.30
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าแก่งสัก 0.05 31.25
ป่าสงวน-ป่าเขาหลวง 230.00 143,750.00
ป่าสงวน-ป่าดงข่า 4.40 2,750.00
ป่าสงวน-ป่านครเดิฐ 22.72 14,200.00
ป่าสงวน-ป่านาขุนไกร 48.00 30,000.00
ป่าสงวน-ป่าแม่ท่าแพ 643.32 402,075.00
ป่าสงวน-ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก 562.64 351,650.00
ป่าสงวน-ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย 527.60 329,750.00
ป่าสงวน-ป่าสวนสักท่าไชย 74.10 46,312.00
ป่าสงวน-ป่าสุเม่น 52.00 32,500.00
ป่าสงวน-ป่าหนองตูม 28.00 17,500.00
ป่าสงวน-ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ 576.73 360,456.00
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ท่าแพ - 37,675.30
7 พิจิตร 6.26 3,910.00 -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม 1.84 1,150.00
ป่าสงวน-ป่าเขาทราย และป่าเขาพระ 3.00 1,875.00
ป่าสงวน-ป่าหนองดง 1.42 885.00
8 อุตรดิตถ์ 5,280.08 3,185,784.13 303,503.45
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าเขากระทิง 18.95 11,844.00
ป่าสงวน-ป่าเขาใหญ่ 90.26 56,410.00
ป่าสงวน-ป่าคลองตรอนฝั่งขวา 517.69 323,556.00
ป่าสงวน-ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย 750.68 469,175.00
ป่าสงวน-ป่าจริม 501.00 313,125.00
ป่าสงวน-ป่าดงช้างดี 29.12 18,200.00
ป่าสงวน-ป่านานกกก 39.76 24,850.00
ป่าสงวน-ป่านาอิน-นายาง 190.00 118,750.00
ป่าสงวน-ป่าน้ำปาด 2,180.49 1,362,806.00
ป่าสงวน-ป่าบึงซ่าน 0.08 50.00
ป่าสงวน-ป่าปากห้วยฉลอง และป่าห้วยสีเสียด 151.00 94,375.00
ป่าสงวน-ป่าพระฝาง 17.09 10,678.75
ป่าสงวน-ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา 579.00 361,875.00
ป่าสงวน-ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ 183.00 114.38
ป่าสงวน-ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า 31.96 19,975.00
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสำโรงชัย - 14,559.64
พื้นที่อนุรักษ์-อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ - 106,994.87
พื้นที่อนุรักษ์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ - 76,968.89
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ห้วยผึ้ง - วังยาว - 104,980.05
9 อุทัยธานี 4,382.70 2,739,185.00 203,651.34
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่)
ป่าสงวน-ป่าเขาตำแย และป่าเขาราวเทียน 287.00 179,375.00
ป่าสงวน-ป่าเขาบางแกรก และป่าทุ่งโพธิ์ 36.20 22,625.00
ป่าสงวน-ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน 219.74 137,335.00
ป่าสงวน-ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2 26.00 16,250.00
ป่าสงวน-ป่าปลายห้วยกระเสียว 257.00 160,625.00
ป่าสงวน-ป่าห้วยขาแข้ง 2,245.00 1,403,125.00
ป่าสงวน-ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย 1,039.20 649,500.00
ป่าสงวน-ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน 272.56 170,350.00
พื้นที่อนุรักษ์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - 131,761.17
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยกระเวน - 71,256.26
พื้นที่อนุรักษ์-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุม - 633.91
ที่มาของข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถิติจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณการผลิต และปริมาณการจำหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค ของ9จังหวัด (ปีพ.ศ.2558-2560)
หน่วย:ราย
พยาการณ์อากาศ
ตารางรายละเอียดสถิติจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณการผลิต และปริมาณการจำหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค 9 จังหวัด พ.ศ. 2558 - 2560
จังหวัด ปี2558 ปี2559 ปี2560
รายการ 2558 2559 2560
ที่มาของข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม