ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของภาคเหนือตอนบน2 ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
พื้นที่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 รายละเอียด
ภาคเหนือตอนบน 2 1,319,160.00 1,048,343.00 359,410.00 129,185.00 105,748.00
จังหวัด ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
แพร่ 167,783 169,455 23,170 1,259 36,668
น่าน 139,972 436,150 4,228 22,286 24,804
พะเยา 327,239 173,301 40,307 32,509 19,705
เชียงราย 684,166 269,437 291,705 73,131 24,571
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงสุด 8 อันดับแรก ของภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2562
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 2,400,814.00 2,317,966.00 1,319,160.00 2,178.00 2,234.00
ข้าวนาปรัง 529,712.00 526,382.00 355,182.00 1,917.00 1,931.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 1,460,691.00 1,459,962.00 1,048,343.00 2,905.00 2,907.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 72,549.00 72,538.00 61,472.00 1,685.00 1,685.00
ยางพารา 0.00 698709.00 140382.00 0.00 755.00
ลำไย 0.00 23,0467.00 12,7926.00 0.00 1,723.00
จังหวัด จำนวนครัวเรือน
แพร่ 79,646
น่าน 88,720
พะเยา 81,886
เชียงราย 178,423
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม