ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของภาคเหนือตอนบน1 ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
พื้นที่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 รายละเอียด
ภาคเหนือตอนบน 1 645,344 359,162 126,999 533,743 18,843
จังหวัด ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
เชียงใหม่ 272,841 130,222 93,339 277,219 1,144
แม่ฮ่องสอน 70,905 45,809 44 226 -
ลำปาง 228,733 124,412 21,532 6,999 16,816
ลำพูน 72,865 58,719 12,084 249,299 883
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงสุด 5 อันดับแรก ของภาคเหนือตอนบน1 ปี 2562
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 1,157,650.00 1,140,402.00 645,344.00 2,223.45
ข้าวนาปรัง 195,070.00 194,016.00 126,999.00 2,521.83
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 482,745.00 482,306.00 359,162.00 2,969.07
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 18,843.00 0.03 25,206.00 2,269.15
ลำไย 0.00 598,387.00 533,743.00 2,844.80
จังหวัด จำนวนครัวเรือน
เชียงใหม่ 181,709
แม่ฮ่องสอน 45,931
ลำปาง 129,632
ลำพูน 64,541
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม