ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของภาคเหนือตอนล่าง2 ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 5,555,758 5,453,872 3,303,539 2,458
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 385,448 385,097 303,188 3,072
ข้าวนาปรัง 2,261,432 2,256,462 1,407,822 2,525
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 157,821 157,660 126,331 3,195
ลำไย 0 6,672 4,243 635.94
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงสุด อันดับแรก ของภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2562
พื้นที่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 รายละเอียด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 3,303,539 303,188 1,407,822 4,243 126,331
จังหวัด ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
กำแพงเพชร 716,253 33,163 389,369 4,243 30,208
นครสวรรค์ 1,359,065 164,279 490,479 - 60,188
พิจิตร 910,583 14,407 468,373 - 16,511
อุทัยธานี 317,638 91,339 59,601 - 19,424
จังหวัด จำนวนครัวเรือน
นครสวรรค์ 135,079
กำแพงเพชร 104,346
พิจิตร 82,581
อุทัยธานี 54,117
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม