ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 8ลำดับแรกของภาคเหนือตอนล่าง1 ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 4,288,697 4,190,166 2,383,646 2,708 2,764
ข้าวนาปรัง 1,648,923 1,641,071 1,047,831 3,052 3,066
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 1,715,835 1,695,098 1,261,817 3,606 3,628
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 255,132 254,978 214,683 4,126 4,129
ยางพารา(พิษณุโลก) - 268,366 45,891 - 171
ทุเรียน(อุตรดิตถ์) - 35,405 31,086 - 87
ปาล์มน้ำมัน(เพชรบูรณ์+สุโขทัย) - 16,643 16,371 - 1,956
ลำไย - 18,234 16,520 - 759
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงสุด 8 อันดับแรก ของภาคเหนือตอนล่าง1 ปี 2562
พื้นที่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน รายละเอียด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 2,383,646 1,261,817 1,047,831 16,520 214,683 45,891 31,086 16,371
จังหวัด ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน
อุตรดิตถ์ 342,255 115,593 196,253 741 24,854 - 31,086 -
ตาก 119,200 387,860 7,637 13,834 28,491 - - -
สุโขทัย 585,555 35,141 287,315 614 12,249 - - 6,065
พิษณุโลก 741,372 145,810 531,454 1,331 63,234 45,891 - -
เพชรบูรณ์ 595,264 577,413 25,172 0 85,855 - - 10,306
จังหวัด จำนวนครัวเรือน
พิษณุโลก 99,562
สุโขทัย 102,006
อุตรดิตถ์ 68,131
เพชรบูรณ์ 133,417
ตาก 69,780
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม