ผลผลิตข้าวของภาคเหนือ ปีพ.ศ.2562(หน่วย : ตัน)
รายละเอียดผลผลิตข้าวของภาคเหนือ ปี 2562
จังหวัด ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.) รายละเอียด
นครสวรรค์ 1,849,544.00 11.89% 3,057,337.00 1,223.37
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 1,359,065 5.27% 2,273,197 597.87
นาปรัง 490,479 6.62% 784,140 625.50
พิษณุโลก 1,272,826.00 10.04% 2,110,333.00 1,226.18
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 741,372 2.87% 1,300,146 570.22
นาปรัง 531,454 7.17% 810,187 655.96
พิจิตร 1,378,956.00 9.85% 2,278,864.00 1,214.26
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 910,583 3.53% 1,515,119 601.00
นาปรัง 468,373 6.32% 763,745 613.26
กำแพงเพชร 1,105,622.00 8.04% 1,795,253.00 1,238.62
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 716,253 2.78% 1,177,583 608.24
นาปรัง 389,369 5.26% 617,670 630.38
เชียงราย 975,871.00 6.59% 1,584,085.00 1,276.74
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 684166 2.65% 1,159,186 590.21
นาปรัง 291,705 3.94% 424,899 686.53
สุโขทัย 872,870.00 6.15% 1,480,177.00 1,185.00
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 585,555 2.27% 1,001,294 584.80
นาปรัง 287,315 3.88% 478,883 599.97
อุตรดิตถ์ 538,508.00 3.98% 862,325.00 1,268.00
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 342,255 1.33% 566,575 604.08
นาปรัง 196,253 2.65% 295,750 663.58
เชียงใหม่ 366,180.00 2.32% 571,599.00 1,303.00
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 272,841 1.06% 432,768 630.46
นาปรัง 93,339 1.26% 138,831 672.32
อุทัยธานี 377,239.00 2.03% 578,880.00 1,307.00
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 317,638 1.23% 487,973 650.93
นาปรัง 59,601 0.80% 90,907 655.63
พะเยา 367,546.00 1.81% 662,964.00 1,182.00
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 327,239 1.27% 599,649 545.72
นาปรัง 40,307 0.54% 63,315 636.61
เพชรบูรณ์ 620,436.00 2.65% 1,092,716.00 1,160.00
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 595,264 2.31% 1,050,270 566.77
นาปรัง 25,172 0.34% 42,446 593.04
แพร่ 190,953.00 0.96% 330,885.00 1,180.24
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 167,783 0.65% 292,717 573.19
นาปรัง 23,170 0.31% 38,168 607.05
ลำปาง 250,265.00 1.18% 464,540.00 1,100.30
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 228,733 0.89% 426,350 536.49
นาปรัง 21,532 0.29% 38,190 563.81
ลำพูน 84,949.00 0.44% 133,145.00 1,341.19
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 72865 0.28% 116,227 626.92
นาปรัง 12,084 0.16% 16,918 714.27
ตาก 126,837.00 0.56% 285,686.00 991.64
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 119,200 0.46% 271,881 438.43
นาปรัง 7,637 0.10% 13,805 553.21
น่าน 144,200.00 0.60% 273,687.00 1,106.72
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 139,972 0.54% 266,414 525.39
นาปรัง 4,228 0.06% 7,273 581.33
แม่ฮ่องสอน 70,949.00 0.27% 165,134.00 1,001.00
ข้าว ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
นาปี 70,905 0.27% 165,057 429.58
นาปรัง 44 0.00% 77 571.43

ผลผลิตข้าวนาปีของภาคเหนือ ปีพ.ศ.2562(เรียงมาก-น้อย)

จังหวัด
ผลผลิต(ตัน)
สัดส่วน(%)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
นครสวรรค์
1,359,065
5%
2,273,197
597.87
พิจิตร
910,583
4%
1,515,119
601.00
พิษณุโลก
741,372
3%
1,300,146
570.22
กำแพงเพชร
716,253
3%
1,177,583
608.24
เชียงราย
684,166
3%
1,159,186
590.21
เพชรบูรณ์
595,264
2%
1,050,270
566.77
สุโขทัย
585,555
2%
1,001,294
584.80
อุตรดิตถ์
342,255
1%
566,575
604.08
พะเยา
327,239
1%
599,649
545.72
อุทัยธานี
317,638
1%
487,973
650.93
เชียงใหม่
272,841
1%
432,768
630.46
ลำปาง
228,733
1%
426,350
536.49
แพร่
167,783
1%
292,717
573.19
น่าน
139,972
1%
266,414
525.39
ตาก
119,200
0%
271,881
438.43
ลำพูน
72,865
0%
116,227
626.92
แม่ฮ่องสอน
70,905
0%
165,057
429.58

ผลผลิตข้าวนาปรังของภาคเหนือ ปีพ.ศ.2562(เรียงมาก-น้อย)

จังหวัด
ผลผลิต(ตัน)
สัดส่วน(%)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
พิษณุโลก
531,454
7.17%
810,187
655.96
นครสวรรค์
490,479
6.62%
784,140
625.50
พิจิตร
468,373
6.32%
763,745
613.26
กำแพงเพชร
389,369
5.26%
617,670
630.38
เชียงราย
291,705
3.94%
424,899
686.53
สุโขทัย
287,315
3.88%
478,883
599.97
อุตรดิตถ์
196,253
2.65%
295,750
663.58
เชียงใหม่
93,339
1.26%
138,831
672.32
อุทัยธานี
59,601
0.80%
90,907
655.63
พะเยา
40,307
0.54%
63,315
636.61
เพชรบูรณ์
25,172
0.34%
42,446
593.04
แพร่
23,170
0.31%
38,168
607.05
ลำปาง
21,532
0.29%
38,190
563.81
ลำพูน
12,084
0.16%
16,918
714.27
ตาก
7,637
0.10%
13,805
553.21
น่าน
4,228
0.06%
7,273
581.33
แม่ฮ่องสอน
44
0.00%
77
571.43
แสดงข้อมูลจำนวนเฉลี่ยผลผลิตข้าวนาปรัง(ตัน)3 ปีล่าสุด(2560-2562)
รายละเอียดจำนวนผลผลิตข้าวนาปรัง(ตัน) ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
จังหวัด 2560 2561 2562
กำแพงเพชร 364,575 391,664 389,369
นครสวรรค์ 419,234 530,502 490,479
พิษณุโลก 449,555 558,955 531,454
พิจิตร 423,604 475,533 468,373
น่าน 5,780 4,020 4,228
พะเยา 37,397 39,206 40,307
ลำปาง 24,515 22,815 21,532
ลำพูน 11,947 12,562 12,084
สุโขทัย 338,122 369,231 287,315
อุตรดิตถ์ 205,148 209,403 196,253
อุทัยธานี 123,694 103,882 59,601
เชียงราย 271,209 283,828 291,705
เชียงใหม่ 85,642 86,089 93,339
เพชรบูรณ์ 23,199 23,273 25,172
แพร่ 16,699 21,684 23,170
แม่ฮ่องสอน 260 53 44
ตาก 7,637 7,189 5,347
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม