โครงการ “การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน” Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

          28 กรกฎาคม 2559 สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการสันติศึกษา และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของรัฐบาล โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "รู้รักสามัคคี" สู่การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนของสังคม ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

          โครงการ การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง โดยการวิเคราะห์และแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธี บนพื้นฐานการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเจตคติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธีแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม และเป็นก้าวที่สำคัญในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสังคมที่มีความขัดแย้งระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การร่วมสร้างสังคมสันติสุข โดยมี นายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก พันเอกณรงค์ สาสังข์ รองเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 3 บรรยายพิเศษในเรื่อง “แนวนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของรัฐบาล” และ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมบรรยายในหัวข้อ “หลักการสร้างสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชนและการบริหารความขัดแย้ง” และ “หลักการวิเคราะห์และบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี” 

Read 1003 times Last modified on วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 08:30

Latest from jintanak