ข่าวฝึกอบรม (Th)
03 เม.ย.
Written by

ค่าลงทะเบียนอบรม

ท่านละ 3,500 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

การรับสมัคร
                                  สมัครผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสถานการศึกษาต่อเนื่่อง(ด้านล่างนี้) 

หรือ

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร(งานบริการวิชาการ)ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 857-0-09846-4

หรือ

สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเอกาทศรถ  ชั้น1  
โทรศัพท์0-5596-8612-13 โทรสาร 0-5596-8602 , 05596-8619

หมายเหตุ

1. เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกส์ใบโอนเงินและใบสมัครมาถึงสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรสาร 0-5596-8602, 0-5596-8619 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำใบเสร็จรับเงินให้กับท่านในวันจัดโครงการฝึกอบรม

2. ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันจัดโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวรขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโครงการในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด

*แนะนำเปิด Google Chrome ในการสมัครการอบรม

หรือ 

03 เม.ย.
Written by

ค่าลงทะเบียนอบรม

ท่านละ 3,500 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

การรับสมัคร
                                  สมัครผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสถานการศึกษาต่อเนื่่อง(ด้านล่างนี้) 

หรือ

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร(งานบริการวิชาการ)ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 857-0-09846-4

หรือ

สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเอกาทศรถ  ชั้น1  
โทรศัพท์0-5596-8612-13 โทรสาร 0-5596-8602 , 05596-8619

หมายเหตุ

1. เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกส์ใบโอนเงินและใบสมัครมาถึงสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรสาร 0-5596-8602, 0-5596-8619 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำใบเสร็จรับเงินให้กับท่านในวันจัดโครงการฝึกอบรม

2. ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันจัดโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวรขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโครงการในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด

*แนะนำเปิด Google Chrome ในการสมัครการอบรม

หรือ 

03 เม.ย.
Written by

ค่าลงทะเบียนอบรม

ท่านละ 3,500 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

การรับสมัคร
                                  สมัครผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสถานการศึกษาต่อเนื่่อง(ด้านล่างนี้) 

หรือ

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร(งานบริการวิชาการ)ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 857-0-09846-4

หรือ

สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเอกาทศรถ  ชั้น1  
โทรศัพท์0-5596-8612-13 โทรสาร 0-5596-8602 , 05596-8619

หมายเหตุ

1. เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกส์ใบโอนเงินและใบสมัครมาถึงสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรสาร 0-5596-8602, 0-5596-8619 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำใบเสร็จรับเงินให้กับท่านในวันจัดโครงการฝึกอบรม

2. ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันจัดโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวรขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโครงการในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด

*แนะนำเปิด Google Chrome ในการสมัครการอบรม

หรือ 

18 มี.ค.
Written by

ค่าลงทะเบียนอบรม

ท่านละ 3,500 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

การรับสมัคร
                                  สมัครผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสถานการศึกษาต่อเนื่่อง(ด้านล่างนี้) 

หรือ

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร(งานบริการวิชาการ)ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 857-0-09846-4

หรือ

สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเอกาทศรถ  ชั้น1  
โทรศัพท์0-5596-8612-13 โทรสาร 0-5596-8602 , 05596-8619

หมายเหตุ

1. เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกส์ใบโอนเงินและใบสมัครมาถึงสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรสาร 0-5596-8602, 0-5596-8619 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำใบเสร็จรับเงินให้กับท่านในวันจัดโครงการฝึกอบรม

2. ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันจัดโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวรขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโครงการในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด

*แนะนำเปิด Google Chrome ในการสมัครการอบรม

หรือ 

30 ม.ค.
Written by

                   27 มกราคม 2560 สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จขององค์กร” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้เทคนิคการบริหารทีมงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรคุณภาพ อาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ณ ห้องสัมมนา 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ส่งข่าว นายวสันต์  มาสวัสดิ์                                                               วันที่ส่งข่าว 30 ม.ค. 60

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร. 0 5596 8612

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

«Startต่อไป1234ต่อไปEnd»
Page 1 of 4