ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 


            เมื่อวันที่ 14,16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจด้านกระบวนการสันติศึกษา และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดการความขัดแย้ง และสามารถขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืนในชุมชนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมสีหราช และโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดตาก ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 


            เมื่อวันที่ 28,30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจด้านกระบวนการสันติศึกษา และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดการความขัดแย้ง และสามารถขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืนในชุมชนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากนายเชวงศักดิ์ ใจคำ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ และโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮีลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก

ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 


            เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจด้านกระบวนการสันติศึกษา และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดการความขัดแย้ง และสามารถขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืนในชุมชนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายไกสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

สถานการศึกษาต่อเนื่อง ม.นเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่” 
            เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่”  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเลขานุการ จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถพื้นฐานในงานเลขานุการ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานเลขานุการ รวมถึงศิลปะในการทำงานเลขานุการให้ประสบความสำเร็จให้กับผู้เข้าอบรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ ประธานองค์กรฝึกอบรมพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องสัมมนา 206 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
            เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจด้านกระบวนการสันติศึกษา และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดการความขัดแย้ง และสามารถขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืนในชุมชนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร

«Startต่อไป12345ต่อไปEnd»
Page 1 of 5