Preloader

นางภัสทรี คุ้มฉาย

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง

ศิรวรรณ นาเอก

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการฝึกอบรม

ณัฎฐพัชร เศรษฐกุลวัชร์

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการตลาด

รัชนีพร ชัยทวิชธานันท์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

อารีย์กุลภรณ์ ใจดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

อัจฉราพร ไทยโกษา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุภาวณีย์ ทิมทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จรัญญา จิตตะปาโล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัญชิสา เงินจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวเรือง คล้ายทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาณุวัฒน์ นฤตยศาสตร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วสันต์ มาสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

จินตนา กันทัง

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

สายหยุด บุญพวง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน