ปรัชญา

     เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์
     สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ที่
จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศให้ดีขึ้น

พันธกิจ

 1. จัดทำแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 2. จัดหาตลาด แหล่งทุน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 
 3. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ตามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 4. จัดการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมทางวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. จัดทำฐานข้อมูล 
 6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาด
 7. สนับสนุนการทำการตลาดผ่านช่องทาง IT
 8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานการศึกษาต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

 1. เป็นแหล่งบริการวิชาการ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาสู่ชุมชน 
 3. จัดการศึกษาในกลุ่มบุคคลที่ขาดโอกาสได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต