ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของภาคเหนือ ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 13,402,919 13,102,406 7,651,689 571 584
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 4,044,719 4,022,463 2,972,510 735 739
ข้าวนาปรัง 4,642,423 4,625,204 2,942,062 634 636
ลำไย - 863,928 683,691 - 791
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 569,081 568,717 465,605 818 819
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงสุด 5 อันดับแรก ของภาคเหนือ ปี 2562
พื้นที่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 รายละเอียด
ภาคเหนือตอนบน1 645,344 359,162 126,999 533,743 18,843
ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
อุตรดิตถ์ 342,255 115,593 196,253 741 24,854
ตาก 119,200 387,860 7,637 13,834 28,491
สุโขทัย 585,555 35,141 287,315 614 12,249
พิษณุโลก 741,372 145,810 531,454 1,331 63,234
เพชรบูรณ์ 595,264 577,413 25,172 0 85,855
ภาคเหนือตอนล่าง 2 3,303,539 303,188 1,407,822 4,243 126,331
จังหวัด ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ข้าวนาปรัง ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
พิจิตร 910,583 14,407 468,373 0 16,511
นครสวรรค์ 1,359,065 164,279 490,479 0 60,188
อุทัยธานี 317,638 91,339 59,601 0 19,424
กำแพงเพชร 716,253 33,163 389,369 4,243 30,208
จังหวัด จำนวนครัวเรือน
กำแพงเพชร 104,346
นครสวรรค์ 135,079
พิษณุโลก 99,562
พิจิตร 82,581
น่าน 88,720
พะเยา 81,886
ลำปาง 129,632
ลำพูน 64,541
สุโขทัย 102,006
อุตรดิตถ์ 68,131
อุทัยธานี 54,117
เชียงราย 178,423
เชียงใหม่ 181,709
เพชรบูรณ์ 133,417
แพร่ 79,646
แม่ฮ่องสอน 45,931
ตาก 69,780
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม