#

พืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ

รายงานการแสดงผลข้อมูลพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ

การท่องเที่ยวระดับจังหวัด

  • ข้อมูลการท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอ
  • ข้อมูลการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด
  • ข้อมูลการเที่ยวโดยรวมของภาคเหนือ
#

ข้อมูล....

รายละเอียดข้อความ...

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ

ข่าวประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ

ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนสารสนเทศ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม SEED TRAINING CENTER ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

มีรายละเอียด คลิก

รายงานข้อมูลพืชและการท่องเที่ยว

รายงานข้อมูลตามประเภทสินค้าเกษตร

รายงานข้อมูลระดับจังหวัด

รายงานข้อมูลระดับอำเภอ

#

ตัวอย่างเนื้อหา1

รายละเอียดย่อยเนื้อหา

#

ตัวอย่างเนื้อหา2

รายละเอียดย่อยเนื้อหา

#

ตัวอย่างเนื้อหา3

รายละเอียดย่อยเนื้อหา

#

ตัวอย่างเนื้อหา4

รายละเอียดย่อยเนื้อหา

#

ตัวอย่างเนื้อหา5

รายละเอียดย่อยเนื้อหา

#

ตัวอย่างเนื้อหา6

รายละเอียดย่อยเนื้อหา

+ ติดต่อสอบถาม

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.บุญส่ง กวยเงิน

เจ้าหน้าที่วิจัย

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการพัสดุ

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

สินค้าเศรษฐกิจภาคเหนือ

5 ลำดับแรก

จังหวัดที่มีข้าวเยอะที่สุด

5 จังหวัด(ระดับภาคเหนือ)ที่มีมากที่สุด

1.เชียงใหม่

2.พิษณุโลก

3.สุโขทัย

4.ลำปาง

5.เชียงราย

111

VPS Server

$59/month

This is a perfect choice for small businesses and startups.

150 Email Addresses

65GB of Storage

60 Databases

30 Domains

24/7 Unlimited Support

รายงาน

ติดต่อสอบถาม