รายละเอียดผลผลิตสมุนไพร 4 ลำดับ ของภาคเหนือ ปี 2562
(กระชายดำ, กฤษณา, ไพล, อัญชัน)
จังหวัด เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) รายละเอียด
นครสวรรค์ 276.00 173.00 114,385.00 1,562.17
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 276.00 173.00 114,385.00 1,562.17
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
พิษณุโลก 76.00 10.00 1,000.00 100.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 30.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 1.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 35.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 10.00 10.00 1,000.00 100.00
พิจิตร 144.00 47.00 13,850.00 770.54
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 144.00 47.00 13,850.00 770.54
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
กำแพงเพชร 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 0.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
เชียงราย 1,337.00 10.00 10,000.00 1,000.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 1,253.00 10.00 10,000.00 1,000.00
กฤษณา 84.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
สุโขทัย 10.00 10.00 2,000.00 200.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 10.00 10.00 2,000.00 200.00
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 12.00 0.00 0.00 0.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 0.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 12.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 0.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทัยธานี 187.00 107.00 78,100.00 729.91
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 169.00 107.00 78,100.00 729.91
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 18.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
พะเยา 3,322.00 1,680.00 1,960,378.00 7,933.24
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 3,322.00 1,680.00 1,960,378.00 7,933.24
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 114 16 16,000 1,000
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 101.00 16.00 16,000.00 1,000.00
กฤษณา 13.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
แพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 0.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ลำปาง 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 0.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ลำพูน 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 0.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ตาก 1 1 500 500
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 1 1 500 500
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
น่าน 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 0.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุนไพรและเครื่องเทศ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
กระชายดำ 0.00 0.00 0.00 0.00
กฤษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00
อัญชัน 0.00 0.00 0.00 0.00
แสดงข้อมูลเฉลี่ยผลผลิตสมุนไพรและเครื่องเทศ(กระชายดำ, กฤษณา, ไพล, อัญชัน) ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด(2560-2562)
หน่วย:ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม)
ข้อมูลการผลิตสมุนไพรและเครื่องเทศ

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม