รายละเอียดผลผลิตพืชไร่ 3 ลำดับมากสุด ของภาคเหนือ ปี 2562
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , มันสำปะหลังโรงงาน , สับปะรดโรงงาน)
จังหวัด เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) รายละเอียด
นครสวรรค์ 741,421.00 467,106.00 952,046,990.00 57,778.74
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 368,312.00 262,671.00 214,939,768.00 14,510.01
มันสำปะหลังโรงงาน 373,109.00 204,435.00 737,107,222.00 43,268.73
สับปะรดโรงงาน - - - -
พิษณุโลก 499,131.00 301,608.00 492,902,550.00 28,562.00
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 258,427.00 199,756.00 180,674,170.00 8,995.00
มันสำปะหลังโรงงาน 217,166.00 79,807.00 258,676,500.00 15,098.00
สับปะรดโรงงาน 23,538.00 22,045.00 53,551,880.00 4,469.76
พิจิตร 52,109.00 19,874.00 23,692,742.00 32,292.02
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 42,517.00 17,760.00 17,108,482.00 9,876.17
มันสำปะหลังโรงงาน 9,592.00 2,114.00 6,584,260.00 22,415.85
สับปะรดโรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
กำแพงเพชร 1,389,814.00 836,177.00 2,477,674,359.00 67,726.24
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 207,251.00 70,294.00 74,186,154.00 13,147.00
มันสำปะหลังโรงงาน 1,182,563.00 765,883.00 2,403,488,205.00 54,579.58
สับปะรดโรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
เชียงราย 388,864 388,569 294,008,000 756.64
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 388,864 388,569 294,008,000 756.64
มันสำปะหลังโรงงาน 0 0 0 0
สับปะรดโรงงาน 0 0 0 0
สุโขทัย 291,350.00 125,394.00 152,800,623.00 52,195.58
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 67,580.00 48,231.00 32,844,075.00 6,272.84
มันสำปะหลังโรงงาน 75,075.00 13,268.00 43,278,503.00 18,289.46
สับปะรดโรงงาน 1 0 0 0
อุตรดิตถ์ 204,550.00 144,331.00 152,465,513.00 27,550.66
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 171,502.00 131,559.00 108,561,113.00 8,114.00
มันสำปะหลังโรงงาน 30,369.00 10,445.00 39,038,400.00 13,410.01
สับปะรดโรงงาน 2,679.00 2,327.00 4,866,000.00 6,026.65
เชียงใหม่ 187,749.00 179,690.00 146,190,320.00 23,901.45
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 185,400 179,485 145,695,320 14,401
มันสำปะหลังโรงงาน 2,266.00 115.00 405,000.00 7,500.00
สับปะรดโรงงาน 83.00 90.00 90,000.00 2,000.00
อุทัยธานี 327,919.00 184,066.00 375,776,666.00 28,145.84
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 121,010.00 94,965.00 84,236,166.00 7,485.97
มันสำปะหลังโรงงาน 206,909.00 89,101.00 291,540,500.00 20,659.87
สับปะรดโรงงาน - - - -
พะเยา 168,598.00 126,517.00 135,466,750.00 19,788.07
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 139,250.00 109,403.00 92,896,350.00 8,374.47
มันสำปะหลังโรงงาน 29,118.00 17,034.00 42,370,400.00 8,913.60
สับปะรดโรงงาน 230.00 80.00 200,000.00 2,500.00
เพชรบูรณ์ 228,946.00 130,099.00 247,787,918.00 43,619.00
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 106,483.00 73,051.00 63,433,800.00 868.35.00
มันสำปะหลังโรงงาน 121,460.00 56,441.00 182,860,358.00 32,066.25
สับปะรดโรงงาน 1,003.00 607.00 1,493,760.00 10,684.53
แพร่ 257,368.00 189,481.00 146,768,514.00 15,414.85
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 239,663.00 185,768.00 141,102,664.00 8,159.29
มันสำปะหลังโรงงาน 17,705.00 3,713.00 5,665,850.00 7,255.56
สับปะรดโรงงาน - - - -
ลำปาง 286,090.00 255,992.00 250,766,788.00 33,637.31
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 216,011.00 200,435.00 174,249,488.00 11,055.04
มันสำปะหลังโรงงาน 45,152.00 11,553.00 31,652,858.00 16,768.79
สับปะรดโรงงาน 24,927.00 44,004.00 44,864,442.00 5,813.48
ลำพูน 57,255.00 54,209.00 40,048,600.00 7,396.67
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 53,574.00 52,860.00 36,590,100.00 4,832.92
มันสำปะหลังโรงงาน 3,681.00 1,349.00 3,458,500.00 2,563.75
สับปะรดโรงงาน - - - -
ตาก 719,303.00 540,461.00 448,958,161.00 24,526.00
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 582,680 531,482 419,375,161 10,179
มันสำปะหลังโรงงาน 136,623 8,979 29,583,000 14,347
สับปะรดโรงงาน 0 0 0 0
น่าน 665,408 665,244 460,954,000 692.91
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 665,408 665,244 460,954,000 692.91
มันสำปะหลังโรงงาน - - - -
สับปะรดโรงงาน - - - -
แม่ฮ่องสอน 98,167.00 91,161.00 78,141,920.00 9,852.29
พืชไร่ เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 98,163.00 91,157.00 78,137,920.00 8,852.29
มันสำปะหลังโรงงาน - - - -
สับปะรดโรงงาน 4.00 4.00 4,000.00 1,000.00
แสดงผลเฉลี่ยผลผลิตพืชไร่(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,มันสำปะหลังโรงงาน , สับปะรดโรงงาน)ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด(2560-2562)
หน่วย:ตัน
รายละเอียดจำนวนผลผลิตพืชไร่(ตัน) ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,มันสำปะหลังโรงงาน , สับปะรดโรงงาน)
จังหวัด 2560 2561 2562
กำแพงเพชร 2,470,252 2,410,889 63,371
นครสวรรค์ 1,355,742 1,392,173 224,467
พิษณุโลก 290,770 312,391 141,228
พิจิตร 95,709 80,683 30,918
น่าน 456,083 477,334 460,954
พะเยา 233,901 280,026 193,006
ลำปาง 290,770 312,391 141,228
ลำพูน 70,394 70,388 59,602
สุโขทัย 284,298 314,971 47,390
อุตรดิตถ์ 300,894 295,852 140,447
อุทัยธานี 705,170 657,339 110,763
เชียงราย 551,888 535,423 294,008
เชียงใหม่ 133,009 139,493 131,366
เพชรบูรณ์ 1,368,476 1,313,686 663,268
แพร่ 257,662 270,185 206,123
แม่ฮ่องสอน 43,300 45,574 45,809
ตาก 865,036 856,930 416,351
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม