รายละเอียดผลผลิตพืชไม้ดอก 5 ลำดับ ของภาคเหนือ ปี 2562
(มะลิ, ดาวเรือง, บัวหลวง, กล้วยไม้)
จังหวัด เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) รายละเอียด
นครสวรรค์ 4,857.00 2,823.00 2,386,747.00 10,781.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 4,829.00 2,767.00 2,377,547.00 10,617.00
ดาวเรือง 28.00 56.00 9,200.00 164.00
บัวหลวง - - - -
กล้วยไม้ - - - -
พิษณุโลก 39.00 36.00 142,351.00 25,054.00
พืชไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 27.00 7.00 351.00 54.00
ดาวเรือง 22.00 0 0 0
บัวหลวง 10.00 25.00 100,000.00 4,000.00
กล้วยไม้ 1.00 2.00 21,000.00 10,500.00
พิจิตร 8.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 3.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง - - - -
บัวหลวง 5.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ - - - -
กำแพงเพชร 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
เชียงราย 7.00 7.00 350.00 50.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 7.00 7.00 350.00 50.00
สุโขทัย 75.00 44.00 62,550.00 1,850.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 3.00 3.00 1,050.00 350.00
ดาวเรือง 72.00 41.00 61,500.00 1,500.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทัยธานี 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
พะเยา 3.00 6.00 200.00 33.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 3.00 6.00 200.00 33.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 51.00 50.00 1,0050.00 602.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 1.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 50.00 50.00 10,050.00 602.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
แพร่ 6.00 3.00 2,000.00 667.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 3.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 3.00 3.00 2,000.00 667.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
ลำปาง 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
ลำพูน 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
ตาก 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
น่าน 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม้ดอก เนื้อที่ปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร่) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
มะลิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ดาวเรือง 0.00 0.00 0.00 0.00
บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00
กล้วยไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00
แสดงข้อมูลผลผลิตไม้ดอก(มะลิ, ดาวเรือง, บัวหลวง, กล้วยไม้) ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด(2560-2562)
หน่วย:ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม)
รายละเอียดจำนวนผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม)พืชไม้ดอก ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
มะลิ, ดาวเรือง, บัวหลวง, กล้วยไม้
จังหวัด 2562 2561 2560
กำแพงเพชร 0 0 0
นครสวรรค์ 2,386,747 4,176,077 9,515,526‬
พิษณุโลก 121,350‬ 50,005 103,505
พิจิตร 0 335 17,400
น่าน 0 0 0
พะเยา 200 0 100
ลำปาง 0 0 0
ลำพูน 0 0 0
สุโขทัย 62,550‬ 73,620 225,345
อุตรดิตถ์ 0 0 0
อุทัยธานี 0 500 30,600
เชียงราย 350 0 0
เชียงใหม่ 0 0 0
เพชรบูรณ์ 10,050‬ 6,900 16,000
แพร่ 2,000 0 19,500
แม่ฮ่องสอน 0 0 0
ตาก 0 473,600 3,668,000
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม