การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ของ 9จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562
หน่วย : ktoe
รายละเอียดปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562) หน่วย : ktoe
9 จังหวัด ไฟฟ้า น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล LPG NGV
กำแพงเพชร 87.57 31.13 112.69 17.89 12.45
นครสวรรค์ 123.62 73.70 230.15 54.80 14.48
พิษณุโลก 107.38 80.96 211.38 34.71 14.89
สุโขทัย 44.42 33.03 94.65 19.58 3.89
เพชรบูรณ์ 83.00 42.68 138.69 25.09 0.00
ตาก 53.09 45.95 143.06 22.13 6.70
อุตรดิตถ์ 41.81 27.02 57.89 15.93 2.13
อุทัยธานี 25.17 14.55 43.32 5.43 0.00
พิจิตร 52.17 34.21 103.57 20.96 0.00
ที่มา: ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
จังหวัด จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
กำแพงเพชร 271,401 483
นครสวรรค์ 415,420 546
พิษณุโลก 347,266 570
พิจิตร 195,825 159
สุโขทัย 217,841 627
อุตรดิตถ์ 170,691 32
อุทัยธานี 123,952 457
เพชรบูรณ์ 358,762 844
ตาก 220,501 435
ที่มาของข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA) ข้อมูล ณ 2561
ข้อมูลทั่วไปของ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัด พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(คน)
GPP
(ล้านบาท)
จำนวนอส.พน.ในจังหวัด
(คน)
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เรื่อง
กำแพงเพชร 8,607 727,807 110,248 550 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครสวรรค์ 9,598 1,063,964 107,178 419 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พิษณุโลก 10,816 866,891 93,046 487 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพชรบูรณ์ 12,688 994,540 76,799 410 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สุโขทัย 6,596 597,257 45,153 294 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พิจิตร 4,531 539,374 45,035 356 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อุตรดิตถ์ 7,839 455,403 38,106 81 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อุทัยธานี 6,730 329,433 28,592 374 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 16,407 654,676 47,799 250 ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ
เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
จํานวนอาคารควบคุม ปี 2562 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552)
รายการ ศูนย์การค้า สำนักงาน สถานศึกษา อาคารอื่นๆ
กำแพงเพชร 40.00% 2 แห่ง 20.00% 1 แห่ง 20.00% 1 แห่ง 20.00% 1 แห่ง
นครสวรรค์ 35.29% 6แห่ง 41.18% 7แห่ง 11.76% 2แห่ง รพ.11.76% 2 แห่ง
พิษณุโลก 38.10% 8แห่ง 19.05% 4แห่ง 23.81% 5แห่ง รพ.14.29% 3แห่ง, โรงแรม 4.76% 1แห่ง
สุโขทัย 66.67% 2แห่ง - 33.33% 1แห่ง -
เพชรบูรณ์ 42.86% 3แห่ง 14.29% 1แห่ง 28.57% 2แห่ง 14.29% 1แห่ง
ตาก 60% 3แห่ง 20% 1แห่ง 20% 1 แห่ง -
อุตรดิตถ์ 33.33% 1แห่ง 33.33% 1 แห่ง 33.33% 1แห่ง -
อุทัยธานี - 100% 1 แห่ง - -
พิจิตร - - - -
จํานวนโรงงานควบคุม ปี 2562 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535)
รายการ อาหาร
เครื่องดื่่ม
และยาสูบ
การไฟฟ้า อโลหะ หิน กรวด ดิน ทราย ก๊าซ กระดาษ สิ่งทอ เคมี โลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมอื่นๆ
กำแพงเพชร 71.43% 10 แห่ง 28.57% 4 แห่ง - - - - - - - -
นครสวรรค์ 46.15% 6แห่ง - 15.38% 2แห่ง 7.69% 1แห่ง 7.69% 1แห่ง 7.69% 1แห่ง 7.69% 1แห่ง 7.69% 1แห่ง - -
ตาก 25% 1แห่ง 50% 2แห่ง - - - - - - 25% 1แห่ง -
พิจิตร 25% 1แห่ง 50% 2แห่ง - - - - 25% 1แห่ง - - -
พิษณุโลก 57.14% 4แห่ง 14.29% 1แห่ง 14.29% 1แห่ง - - - - - - 14.29% 1แห่ง
เพชรบูรณ์ 75% 6แห่ง 25% 2แห่ง - - - - - - - -
อุทัยธานี 50% 3แห่ง 33.33% 2แห่ง - - - - 16.67% 1แห่ง - - -
สุโขทัย 33.33% 3แห่ง 44.44% 4แห่ง - 11.11% 1แห่ง - - - - - -
อุตรดิตถ์ 50% 2แห่ง 25% 1แห่ง - 25% 1แห่ง - - - - - -
ศักยภาพพลังงานทดแทนคงเหลือ ปี 2562
(ข้อมูลรวม 9 จังหวัดภาคเหนือ)
หน่วย : ktoe
ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562
(ข้อมูลรวม 9 จังหวัดภาคเหนือ)
หน่วย : ktoe
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2562
จังหวัด จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง(MW) รายละเอียด
อุตรดิตถ์ 5 578.00
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 1 500.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 50.00
VSPP 3 28.20
เพชรบูรณ์ 13 182.42
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 2 89.50
VSPP 11 92.92
กำแพงเพชร 20 234.96
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 0 0.00
VSPP 20 234.96
นครสวรรค์ 15 345.52
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 3 211.13
VSPP 12 134.39
ตาก 11 827.06
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 1 779.20
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 3 211.13
VSPP 10 47.86
พิจิตร 11 83.33
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 22.50
VSPP 10 60.83
พิษณุโลก 6 196.58
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 2 38.23
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 133.92
VSPP 3 24.43
อุทัยธานี 6 113.40
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 20.00
VSPP 5 93.40
สุโขทัย 5 49.83
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 1.95
VSPP 4 47.88
ที่มาของข้อมูล:
สถานการณ์การผลิตเอทานอนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคเหนือ โรงงานที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างรวม 6 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด วัตถุดิบ
1 บจ.เอกรัฐพัฒนา นครสวรรค์ กากน้ำตาล
2 บจ.ไทยรุ่งเรืองพลังงาน เพชรบูรณ์ กากน้ำตาล/อ้อย
3 บจ.เซ็นทรัลเอ็นเนอร์ยี่ กำแพงเพชร มันสำปะหลัง
4 บจ.สวนอุตสาหกรรมพลังงาน อุทัยธานี มันสำปะหลัง
5 บจ.น้ำตาลไทยเอทานอล กำแพงเพชร มันสำปะหลัง/อ้อย
6 บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด ตาก น้ำอ้อย
หมายเหตุ:ปัจจุบัน มีเพียง 2 แห่งที่ทำการผลิตเอทานอล คือ บริษัทเอกรัฐพัฒนาจำกัด(จังหวัดนครสวรรค์) โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ และ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด(จังหวัดตาก)ใช้น้าอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
วิสาหกิจชุมชน ปี 2562 ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
จังหวัด ไฟฟ้า(kWh) ความร้อน(MJ) รวม(ktoe)
อุตรดิตถ์ - -
ประเภทอุตสาหกรรม ไฟฟ้า(kWh) ความร้อน(MJ) รวม(ktoe)
- - - -
โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2562
จังหวัด จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
อุตรดิตถ์ 4 8.2321749834
โครงการ จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 1 3.7326010794
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3 4.499573904
โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562
จังหวัด จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
อุตรดิตถ์ 1 0.0214028028
โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
โครงลดการใช้พลังงานก๊าซหุงต้ม 1 0.0214028028

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.บุญส่ง กวยเงิน

เจ้าหน้าที่วิจัย

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม