การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ของ 9จังหวัดภาคเหนือ ปี2563 (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562)
หน่วย : ktoe
รายละเอียดปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี2563 (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562) หน่วย : ktoe
9 จังหวัด ไฟฟ้า น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล LPG NGV
กำแพงเพชร 90.56 31.22 108.89 15.74 11.96
นครสวรรค์ 130.69 73.92 239.16 43.23 10.95
พิษณุโลก 112.50 86.86 236.33 31.99 12.96
สุโขทัย 47.69 32.64 89.26 19.61 3.77
เพชรบูรณ์ 89.32 47.91 140.86 24.01 0.00
ตาก 57.51 39.79 152.16 21.62 6.48
อุตรดิตถ์ 40.23 28.41 58.34 14.68 1.67
อุทัยธานี 28.54 16.31 48.28 5.28 0.00
พิจิตร 53.11 34.76 93.47 20.34 0.00
ที่มา: ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
จังหวัด จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
กำแพงเพชร 244,275 457
นครสวรรค์ 325,863 246
พิษณุโลก 312,148 256
พิจิตร 183,231 0
สุโขทัย 207,586 79
อุตรดิตถ์ 144,348 0
อุทัยธานี 99,822 143
เพชรบูรณ์ 284,024 919
ตาก 155,454 13,301
ที่มาของข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562
ข้อมูลทั่วไปของ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัด พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(คน)
GPP
(ล้านบาท)
จำนวนอส.พน.ในจังหวัด
(คน)
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เรื่อง
กำแพงเพชร 8,607 725,867 117,705 550 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครสวรรค์ 9,598 1,059,887 116,147 419 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พิษณุโลก 10,816 865,247 100,286 607 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพชรบูรณ์ 12,688 992,451 81,909 410 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สุโขทัย 6,596 595,072 50,384 294 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พิจิตร 4,531 536,311 48,347 356 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อุตรดิตถ์ 7,839 453,103 39,190 755 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อุทัยธานี 6,730 328,618 29,879 374 ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 16,407 655,620 52,720 250 ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ
เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
จํานวนอาคารควบคุม ปี 2562 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552)
รายการ ศูนย์การค้า สำนักงาน สถานศึกษา อาคารอื่นๆ
กำแพงเพชร 50.00% 4 แห่ง 12.50% 1 แห่ง 12.50% 1 แห่ง 12.50% 1 แห่ง
นครสวรรค์ 42.86% 12แห่ง 28.57% 8แห่ง 10.71% 3แห่ง รพ.14.29% 4 แห่ง
พิษณุโลก 32.26% 10แห่ง 25.81% 8แห่ง 16.13% 5แห่ง รพ.16.13% 5แห่ง, โรงแรม 6.45% 2แห่ง
สุโขทัย 66.67% 2แห่ง - 33.33% 1แห่ง -
เพชรบูรณ์ 21.43% 6แห่ง 3.57% 1แห่ง 7.14% 2แห่ง รพ.10.71% 1แห่ง, ฟาร์มปศุสัตว์ 53.57% 15แห่ง,อาคารอื่นๆ3.57% 1 แห่ง
ตาก 50% 5แห่ง 10% 1แห่ง 20% 2แห่ง รพ.20% 2แห่ง-
อุตรดิตถ์ 33.33% 1แห่ง 33.33% 1 แห่ง 33.33% 1แห่ง -
อุทัยธานี - 100% 1 แห่ง - -
พิจิตร 50.00% 2แห่ง 25.00% 1แห่ง - 25.00% 1แห่ง
จํานวนโรงงานควบคุม ปี 2562 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535)
รายการ อาหาร
เครื่องดื่่ม
และยาสูบ
การไฟฟ้า อโลหะ หิน กรวด ดิน ทราย ก๊าซ กระดาษ สิ่งทอ เคมี โลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมอื่นๆ
กำแพงเพชร 71.43% 10 แห่ง 28.57% 4 แห่ง - - - - - - - -
นครสวรรค์ 46.15% 6แห่ง - 15.38% 2แห่ง 7.69% 1แห่ง 7.69% 1แห่ง 7.69% 1แห่ง 7.69% 1แห่ง 7.69% 1แห่ง - -
ตาก 25% 1แห่ง 50% 2แห่ง - - - - - - 25% 1แห่ง -
พิจิตร 25% 1แห่ง 50% 2แห่ง - - - - 25% 1แห่ง - - -
พิษณุโลก 57.14% 4แห่ง 14.29% 1แห่ง 14.29% 1แห่ง - - - - - - 14.29% 1แห่ง
เพชรบูรณ์ 75% 6แห่ง 25% 2แห่ง - - - - - - - -
อุทัยธานี 50% 3แห่ง 33.33% 2แห่ง - - - - 16.67% 1แห่ง - - -
สุโขทัย 33.33% 3แห่ง 44.44% 4แห่ง - 11.11% 1แห่ง - - - - - -
อุตรดิตถ์ 50% 2แห่ง 25% 1แห่ง - 25% 1แห่ง - - - - - -
ศักยภาพพลังงานทดแทนคงเหลือ ปี 2562
(ข้อมูลรวม 9 จังหวัดภาคเหนือ)
หน่วย : ktoe
ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562
(ข้อมูลรวม 9 จังหวัดภาคเหนือ)
หน่วย : ktoe
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2562
จังหวัด จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง(MW) รายละเอียด
อุตรดิตถ์ 5 578.00
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 1 500.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 50.00
VSPP 3 28.20
เพชรบูรณ์ 13 182.42
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 2 89.50
VSPP 11 92.92
กำแพงเพชร 20 234.96
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 0 0.00
VSPP 20 234.96
นครสวรรค์ 15 345.52
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 3 211.13
VSPP 12 134.39
ตาก 11 827.06
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 1 779.20
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 3 211.13
VSPP 10 47.86
พิจิตร 11 83.33
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 22.50
VSPP 10 60.83
พิษณุโลก 6 196.58
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 2 38.23
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 133.92
VSPP 3 24.43
อุทัยธานี 6 113.40
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 20.00
VSPP 5 93.40
สุโขทัย 5 49.83
ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง
EGAT 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 1 1.95
VSPP 4 47.88
ที่มาของข้อมูล:
สถานการณ์การผลิตเอทานอนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคเหนือ โรงงานที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างรวม 6 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด วัตถุดิบ
1 บจ.เอกรัฐพัฒนา นครสวรรค์ กากน้ำตาล
2 บจ.ไทยรุ่งเรืองพลังงาน เพชรบูรณ์ กากน้ำตาล/อ้อย
3 บจ.เซ็นทรัลเอ็นเนอร์ยี่ กำแพงเพชร มันสำปะหลัง
4 บจ.สวนอุตสาหกรรมพลังงาน อุทัยธานี มันสำปะหลัง
5 บจ.น้ำตาลไทยเอทานอล กำแพงเพชร มันสำปะหลัง/อ้อย
6 บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด ตาก น้ำอ้อย
หมายเหตุ:ปัจจุบัน มีเพียง 2 แห่งที่ทำการผลิตเอทานอล คือ บริษัทเอกรัฐพัฒนาจำกัด(จังหวัดนครสวรรค์) โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ และ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด(จังหวัดตาก)ใช้น้าอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
วิสาหกิจชุมชน ปี 2562 ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
จังหวัด ไฟฟ้า(kWh) ความร้อน(MJ) รวม(ktoe)
อุตรดิตถ์ - -
ประเภทอุตสาหกรรม ไฟฟ้า(kWh) ความร้อน(MJ) รวม(ktoe)
- - - -
โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2562
จังหวัด จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
อุตรดิตถ์ 4 8.2321749834
โครงการ จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 1 3.7326010794
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3 4.499573904
โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562
จังหวัด จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
อุตรดิตถ์ 1 0.0214028028
โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
โครงลดการใช้พลังงานก๊าซหุงต้ม 1 0.0214028028

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม