ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา (โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากสุด 8 ลำดับ) 9 จังหวัดภาคเหนือ
สามารถค้นหารายละเอียดได้ :
จังหวัด จำนวนโรงเรียน(ทั้งหมด) ครู/บุคลากร(ทั้งหมด) นักเรียน(ทั้งหมด)
ประเภทการศึกษา อำเภอ ชื่อโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน
ที่มาของข้อมูล: ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 (9 จังหวัดภาคเหนือ)
จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งสถาบัน / ประเภทสถาบัน / ชื่อสถาบัน / ชื่อคณะ / ชื่อสาขาวิชา ระดับการศึกษา และ เพศ
จังหวัดที่ตั้งสถาบัน ระดับการศึกษา รวม ระดับการศึกษา รวม ระดับการศึกษา รวม ระดับการศึกษา รวม ระดับการศึกษา รวม
นครสวรรค์ ปวส.(ทั้งหมด) - อนุปริญญา(ทั้งหมด) - ปริญญาตรี(ทั้งหมด) 10,175 ปริญญาโท(ทั้งหมด) 394 ปริญญาเอก(ทั้งหมด) 100
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปริญญาตรี 2,775 5,537 9,048 ปริญญาโท 46 133 179 ปริญญาเอก 46 154 200
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปริญญาตรี 736 229 965 ปริญญาโท 86 32 118 ปริญญาเอก 64 15 79
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปริญญาตรี 385 589 974 ปริญญาโท 24 30 54 ปริญญาเอก 6 3 9
มหาวิทยาลัยภาคกลาง ปริญญาตรี 57 96 153 ปริญญาโท 17 5 22 ปริญญาเอก - - -
เพชรบูรณ์ ปวส.(ทั้งหมด) - อนุปริญญา(ทั้งหมด) - ปริญญาตรี(ทั้งหมด) 6,324 ปริญญาโท(ทั้งหมด) 53 ปริญญาเอก(ทั้งหมด) -
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 1,992 3,625 5,617 ปริญญาโท 18 35 53 ปริญญาเอก - - -
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 546 161 707 ปริญญาโท - - - ปริญญาเอก - - -
พิษณุโลก ปวส.(ทั้งหมด) 233 อนุปริญญา(ทั้งหมด) - ปริญญาตรี(ทั้งหมด) 34,597 ปริญญาโท(ทั้งหมด) 1,921 ปริญญาเอก(ทั้งหมด) 852
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปวส. - - - ปริญญาตรี 6,889 14,041 20,930 ปริญญาโท 599 1,065 1,664 ปริญญาเอก 400 400 800
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตพิษณุโลก ปวส. - - - ปริญญาตรี - - - ปริญญาโท 28 28 56 ปริญญาเอก 28 19 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปวส. 160 73 233 ปริญญาตรี 4,656 8,174 12,830 ปริญญาโท 70 130 200 ปริญญาเอก 3 2 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก ปวส. 160 73 233 ปริญญาตรี 533 304 837 ปริญญาโท 1 - 1 ปริญญาเอก - - -
กำแพงเพชร ปวส.(ทั้งหมด) - อนุปริญญา(ทั้งหมด) - ปริญญาตรี(ทั้งหมด) 6,437 ปริญญาโท(ทั้งหมด) 203 ปริญญาเอก(ทั้งหมด) 134
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปริญญาตรี 2,105 4,332 6,437 ปริญญาโท 92 111 203 ปริญญาเอก 78 56 134
ตาก ปวส.(ทั้งหมด) 556 อนุปริญญา(ทั้งหมด) 456 ปริญญาตรี(ทั้งหมด) 4,803 ปริญญาโท(ทั้งหมด) 137 ปริญญาเอก(ทั้งหมด) 23
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ปวส. 478 78 556 ปริญญาตรี 1,731 1,293 3,024 ปริญญาโท - - - ปริญญาเอก - - -
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ปวส. - - - ปริญญาตรี 439 82 521 ปริญญาโท 2 - 2 ปริญญาเอก 22 1 23
วิทยาลัยชุมชนตาก ปวส. - - - ปริญญาตรี 160 296 456 ปริญญาโท - - - ปริญญาเอก - - -
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปวส. - - - ปริญญาตรี 454 804 1,258 ปริญญาโท 64 71 135 ปริญญาเอก - - -
สุโขทัย ปวส.(ทั้งหมด) - อนุปริญญา(ทั้งหมด) - ปริญญาตรี(ทั้งหมด) 998 ปริญญาโท(ทั้งหมด) - ปริญญาเอก(ทั้งหมด) -
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปวส. - - - ปริญญาตรี 760 238 998 ปริญญาโท 64 71 135 ปริญญาเอก - - -
พิจิตร ปวส.(ทั้งหมด) 427 อนุปริญญา(ทั้งหมด) 375 ปริญญาตรี(ทั้งหมด) - ปริญญาโท(ทั้งหมด) - ปริญญาเอก(ทั้งหมด) -
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปวช. 834 433 1,267 ปวส. 255 172 427 อนุปริญญา 97 278 375
อุตรดิตถ์ ปวส.(ทั้งหมด) - อนุปริญญา(ทั้งหมด) - ปริญญาตรี(ทั้งหมด) 7,480 ปริญญาโท(ทั้งหมด) 12 ปริญญาเอก(ทั้งหมด) 1
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี 7,480 7,480 ปริญญาโท 12 - 12 ปริญญาเอก 1 - 1
อุทัยธานี ปวส.(ทั้งหมด) 184 อนุปริญญา(ทั้งหมด) 153 ปริญญาตรี(ทั้งหมด) - ปริญญาโท(ทั้งหมด) - ปริญญาเอก(ทั้งหมด) -
ชื่อสถาบัน ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม ระดับฯ ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ปวช. 165 72 237 ปวส. 121 63 184 อนุปริญญา 46 107 153
ที่มาของข้อมูล: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม