มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2560
GPP หน่วย:ล้านบาท
จังหวัด GPP(ล้านบาท) เฉลี่ย/หัว(บาท/คน/ปี) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดฯ(%)
พิษณุโลก 45,153.00 616.00 17.85
เพชรบูรณ์ 76,799.00 914.00 30.35
อุตรดิตถ์ 38,106.00 433.00 15.06
สุโขทัย 45,153.00 616.00 17.85
ตาก 47,799.00 504.00 18.89
นครสวรรค์ 107,178.00 109,977.00 36.82
กำแพงเพชร 110,248.00 142,660.00 37.88
พิจิตร 45,035.00 83,504.00 15.47
อุทัยธานี 28,592.00 97,948.00 9.83
ที่มาข้อมูล :เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)
ผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) ณ ราคาตลาดปัจจุบัน ปีพ.ศ.2559-2561 Gross provincial product (GPP)
หน่วย: "ล้านบาท"
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดรวม ตลาดราคาปัจจุบัน ปีพ.ศ.2559-2561
GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES (year2016r-2018p)
หน่วย : (ล้านบาท)
# จังหวัด 2016r 2017r 2018p รายละเอียด
1 นครสวรรค์ 102,681.00 109,244.00 116,147.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 27,889.00 31,131.00 36,382.00
Non-Agriculture 74,792.00 78,113.00 79,764.00
Industrial 24,060.00 24,472.00 23,734.00
Services 50,732.00 53,641.00 56,030.00
GPP Per capita (Baht) 107,357.00 115,414.00 123,865.00
Population (1,000 persons) 956.00 947.00 938.00
2 เพชรบูรณ์ 80,232.00 77,288.00 81,909.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 25,974.00 25,754.00 28,570.00
Non-Agriculture 54,258.00 51,534.00 53,339.00
Industrial 17,276.00 13,797.00 13,463.00
Services 36,982.00 37,737.00 39,876.00
GPP Per capita (Baht) 86,636.00 83,535.00 88,971.00
Population (1,000 persons) 929.00 925.00 921.00
3 พิษณุโลก 88,051.00 94,455.00 100,286.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 22,493.00 25,024.00 28,029.00
Non-Agriculture 65,558.00 69,431.00 72,258.00
Industrial 10,532.00 11,462.00 11,642.00
Services 55,026 57,696 60,615
GPP Per capita (Baht) 98,082.00 105,345.00 111,872.00
Population (1,000 persons) 898.00 897.00 896.00
4 กำแพงเพชร 107,037.00 109,833.00 117,705.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 20,626.00 23,389.00 26,391.00
Non-Agriculture 86,411.00 6,444.00 91,314.00
Industrial 53,753.00 51,511.00 54,882.00
Services 32,658.00 34,933.00 36,432.00
GPP Per capita (Baht) 136,411.00 140,336.00 150,783.00
Population (1,000 persons) 785.00 783.00 781.00
5 ตาก 48,740.00 49,695.00 52,720.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 12,096.00 11,692.00 13,174.00
Non-Agriculture 36,644.00 38,003.00 39,546.00
Industrial 11,688.00 12,431.00 12,261.00
Services 24,956.00 25,572.00 27,285.00
GPP Per capita (Baht) 91,863.00 93,504.00 99,026.00
Population (1,000 persons) 531.00 531.00 532.00
6 สุโขทัย 43,284.00 46,101.00 50,384.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 13,059.00 15,055.00 17,543.00
Non-Agriculture 30,225.00 31,047.00 32,842.00
Industrial 6,343.00 5,783.00 6,080.00
Services 23,882.00 25,264.00 26,761.00
GPP Per capita (Baht) 70,211.00 74,960.00 82,147.00
Population (1,000 persons) 616.00 615.00 613.00
7 พิจิตร 41,625.00 44,235.00 48,347.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 16,233.00 17,692.00 19,534.00
Non-Agriculture 25,393.00 26,543.00 28,813.00
Industrial 5,291.00 5,125.00 5,364.00
Services 20,102.00 21,418.00 23,449.00
GPP Per capita (Baht) 78,977.00 84,721.00 93,265.00
Population (1,000 persons) 527.00 522.00 518.00
8 อุตรดิตถ์ 32,470.00 37,057.00 39,190.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 7,742.00 10,745.00 11,781.00
Non-Agriculture 24,728.00 26,312.00 27,409.00
Industrial 6,264.00 6,393.00 6,449.00
Services 18,465.00 19,919.00 20,960.00
GPP Per capita (Baht) 76,804.00 88,366.00 94,260.00
Population (1,000 persons) 423.00 419.00 416.00
9 อุทัยธานี 26,605.00 28,789.00 29,879.00
GPP 2016r 2017r 2018p
Agriculture 9,115.00 10,383.00 11,015.00
Non-Agriculture 17,490.00 18,406.00 18,864.00
Industrial 5,155.00 5,497.00 5,228.00
Services 12,335.00 12,909.00 13,636.00
GPP Per capita (Baht) 93,270.00 101,668.00 106,369.00
Population (1,000 persons) 285.00 283.00 281.00
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อัตราขยายตัวของ GPP และโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต(9 จังหวัดภาคเหนือ)
หน่วย : ร้อยละ
จังหวัด อัตราขยายตัวที่แท้จริงปี2560 อัตราขยายตัวที่แท้จริงปี2561 โครงสร้าง ณ ราคาประจำปี2560 โครงสร้าง ณ ราคาประจำปี2561
กำแพงเพชร 0.50 4.00 9.30 9.30
นครสวรรค์ 5.00 6.50 9.20 9.20
พิษณุโลก 6.50 4.80 7.90 7.90
พิจิตร 6.30 6.40 3.70 3.80
สุโขทัย 5.20 9.20 3.90 4.00
อุตรดิตถ์ 14.90 5.00 3.10 3.10
อุทัยธานี 7.00 8.40 2.40 2.40
เพชรบูรณ์ -4.40 5.90 6.50 6.50
ตาก 1.00 2.10 4.20 4.20
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (9 จังหวัดภาคเหนือ) ปีพ.ศ. 2561
หน่วย : บาท
จังหวัด บาทต่อปี
กำแพงเพชร 150,783.00
นครสวรรค์ 123,865.00
พิษณุโลก 111,872.00
อุทัยธานี 106,369.00
ตาก 99,026.00
พิจิตร 93,265.00
อุตรดิตถ์ 94,260.00
เพชรบูรณ์ 88,971.00
สุโขทัย 82,147.00
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตารางสรุปสมมติฐานและผลประมาณการเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง( ณ เดือนมีนาคม 2560 )
รายการ หน่วย 2558e 2559f ต่ำสุด2560f เฉลี่ย2560f สูงสุด2560f
1. ปริมาณผลผลิตเกษตร
ผลผลิตข้าวรวม ร้อยละต่อปี -26.00 -17.20 7.70 8.50 9.30
ราคาข้าวเฉลี่ย ร้อยละต่อปี -1.00 -1.80 0.10 0.90 1.70
ผลผลิตมันสำปะหลังรวม ร้อยละต่อปี -99.10 6.90 4.70 5.20 5.80
ราคามันสำปะหลังเฉลี่ย ร้อยละต่อปี -3.90 -28.20 -2.70 -2.20 -1.60
ผลผลิตอ้อย ร้อยละต่อปี -5.10 -20.20 18.50 19.30 20.20
ราคาอ้อยเฉลี่ย ร้อยละต่อปี -9.50 -10.00 9.20 10.30 11.40
2.เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน โรง 6,597.00 6,695.00 6,587.00 6,643.00 6,704.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ร้อยละต่อปี 2.80 3.40 2.10 2.60 3.20
3.เครื่องชี้ภาคบริการ
จำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละต่อปี 14.80 20.50 5.00 5.50 6.20
4. เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ร้อยละต่อปี -7.00 2.80 -0.30 0.30 0.80
รถยนต์จดทะเบียนใหม่ ร้อยละต่อปี -7.20 -2.20 2.20 2.80 3.40
5. เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ร้อยละต่อปี 26.60 -40.80 0.00 0.70 1.30
สินเชื่อภาคธุรกิจ(สินเชื่อเพื่อการลงทุน) ร้อยละต่อปี 3.20 0.00 4.30 4.80 5.30
6. เครื่องชี้การใช้จ่ายภาครัฐ
รายจ่ายประจำ ร้อยละต่อปี -7.70 -1.50 2.20 2.90 3.50
รายจ่ายลงทุน ร้อยละต่อปี 26.70 23.70 9.30 10.20 11.00
ตารางสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง
รายการ หน่วย 2558e 2559f ต่ำสุด2560f เฉลี่ย2560f สูงสุด2560f
1. ผลการประมาณการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (CMV) ล้านบาท 307,530 319,343 322,448 324,439 326,407
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละต่อปี -3.30 3.80 1.40 2.00 2.70
ประชากรในจังหวัด ล้านคน 6.004 6.040 6.026 6.029 6.033
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว บาท/คน/ปี 91,733 94,789 97,021 97,991 98,988
อัตราการขยายตัวทางด้านอุปทาน ร้อยละต่อปี -2.20 3.80 1.30 1.80 2.70
อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม ร้อยละต่อปี -14.70 -7.00 1.30 1.90 3.10
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ร้อยละต่อปี 7.40 5.00 -2.10 -1.80 -0.90
อัตราการขยายตัวของภาคบริการ ร้อยละต่อปี 0.80 9.70 2.90 3.50 4.10
อัตราการขยายตัวทางด้านอุปสงค์ ร้อยละต่อปี 5.20 12.30 9.80 11.00 12.30
อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน ร้อยละต่อปี 6.60 10.50 10.80 11.90 13.60
อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ร้อยละต่อปี 3.00 1.90 3.90 4.40 4.90
อัตราการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ ร้อยละต่อปี 3.80 14.70 21.00 23.50 25.70
อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน ร้อยละต่อปี 7.60 23.80 2.00 2.50 3.00
อัตราการขยายตัวของรายได้เกษตรกร ร้อยละต่อปี -13.60 -12.60 1.50 3.30 5.10
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละต่อปี -0.70 0.60 1.10 1.60 2.20
ระดับราคาเฉลี่ยของ GPP ร้อยละต่อปี -5.80 0.00 1.10 1.60 2.10
จำนวนการจ้างงาน ร้อยละต่อปี 3.148 3.102 3.125 3.133 3.140
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน ร้อยละต่อปี -7.60 -1.50 0.70 1.00 1.20
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ .-
1. ที่มา : ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี
2.e = Estimate : การประมาณการ
3. f = Forecast : การพยากรณ์
รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด(9 จังหวัดภาคเหนือ)
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปี2563 (9 จังหวัดภาคเหนือ)

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.บุญส่ง กวยเงิน

เจ้าหน้าที่วิจัย

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม