จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2562 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ที่มาข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แสดงจำนวนประชากร 9 จังหวัดภาคเหนือ แยกตามกลุ่มอายุ(ปี)
รายละเอียดข้อมูลประชากรจากการทะเบียน ปี พ.ศ. 2562 (9 จังหวัดภาคเหนือ)
จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ(กลุ่มเด็กทารก-อนุบาล,กลุ่มประถมศึกษา-มัธยมศึกษา, กลุ่มอุดมศึกษา,กลุ่มทำงาน,กลุ่มสูงอายุ)
จังหวัด กลุ่มอายุ(ปี) เพศชาย เพศหญิง รวม
กลุ่มอายุ(ปี) ชาย หญิง รวม
ที่มาของข้อมูล:สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
จำนวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน 9 จังหวัด(ปี2552-ปี2562)
รายละเอียดจำนวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน 9 จังหวัด(ปี2552-ปี2562)
จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
กำแพงเพชร 726,846 727,093 726,009 727,555 728,631 729,522 730,158 729,542 729,133 727,807 725,867
นครสวรรค์ 1,072,868 1,073,495 1,071,686 1,073,347 1,073,142 1,072,756 1,071,942 1,066,455 1,065,334 1,063,964 1,059,887
พิษณุโลก 845,561 849,692 851,357 854,372 856,376 858,988 863,404 865,759 865,368 866,891 865,247
พิจิตร 602,813 552,690 549,688 549,395 548,855 547,543 545,957 543,482 541,868 539,374 536,311
สุโขทัย 553,193 601,778 601,504 602,601 602,713 602,460 601,712 600,231 599,319 597,257 595,072
อุตรดิตถ์ 462,951 462,618 461,040 461,294 460,995 460,400 459,768 458,197 457,092 455,403 453,103
อุทัยธานี 327,871 327,959 328,034 328,950 329,536 330,179 330,906 330,299 329,942 329,433 328,618
เพชรบูรณ์ 995,125 996,031 990,807 993,702 994,397 995,807 996,986 995,223 995,331 994,540 992,451
ตาก 519,662 525,684 525,684 526,045 532,353 539,553 618,382 631,965 644,267 654,676 665,620
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนครัวเรือน 9 จังหวัด(ปี2552-ปี2561)
หน่วย: พันครัวเรือน
จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
กำแพงเพชร 215.83 217.56 220.48 221.35 222.23 237.04 240.09 237.56 247.08 241.99
นครสวรรค์ 366.80 367.92 366.32 367.12 368.15 318.59 318.73 324.28 328.07 326.30
พิษณุโลก 268.20 269.26 266.29 267.09 268.03 307.86 299.80 312.05 305.25 310.03
พิจิตร 185.91 186.73 187.00 187.31 187.70 174.99 173.17 174.55 172.61 179.04
สุโขทัย 200.37 201.32 203.54 203.95 204.58 200.87 204.35 199.37 205.28 212.24
อุตรดิตถ์ 154.29 155.05 154.02 154.23 154.53 143.74 141.54 147.08 145.71 149.19
อุทัยธานี 100.58 100.96 100.83 101.06 101.34 95.03 93.62 98.28 96.11 101.41
เพชรบูรณ์ 300.05 301.49 310.01 311.14 312.39 282.13 286.39 304.31 293.14 286.88
ตาก 155.22 156.49 164.71 165.67 166.54 155.66 151.36 156.93 147.83 147.27
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ